Döredijiniň web sahypasyny nädip ýerleşdirmelidigi barada semalt maslahatÖndürijiniň web sahypasy, köp kwartira ýa-da maýa goýum toplumy bolan mahabat web sahypasy bilen birmeňzeş däl. Gurluşyk işläp düzüjiniň, şol bir wagtyň özünde amala aşyrylýan maýa goýumlarynyň sanyna we işleýän ugurlaryna gönüden-göni bagly gaty dar teklibi bar.

Şonuň üçin bir taýýarlaýjynyň sahypasyny nädip ýerleşdirmeli! Gymmatly maslahatlarymyzy tapmak üçin okaň!

Öndürijiniň web sahypasy nähili gurulýar?

Why New Businesses Need the Support of Web Development Companies

Öndüriji üçin SEO çärelerinde ösüş teklibini gurmagyň azyndan üç usulyny göz öňünde tutmalydyrys:
Birinji ýagdaýda ähli maýa goýumlary noldan bolmaly. Ikinji ýagdaýda, has aňsat, sebäbi maýa goýumlary eýýäm SEO çärelerine sezewar bolan web sahypasynyň içinde ýerleşýär.

Üçünji ýagdaý aýratyn, ýöne diňe iki web sahypasyndaky mazmun birmeňzeş bolany üçin

Mümkin bolan müşderileriň niýetleri näme?

Google-da organiki netijeleri seljerenimizde, köp ýyllaryň dowamynda potensial müşderileriň islegleriniň düýbünden üýtgändigini bilmelidiris. Müşderi, belli bir açar söz girizip, özüne laýyk boljak netijelere garaşýar (Googlers-iň aýdyşy ýaly - degişli).

Açar sözleri girizmegiň niýeti we usuly, belli bir derejede işläp düzüjiniň nähili bolmalydygyny görkezýär. Käbir mysallara seredeliň:
Diňe şu 4 mysaldan ugur alyp, ulanyjylaryň niýetini gaty ünsli seljermelidigimizi we haýsy açar sözleriň dörediji üçin satyljakdygyny anyk kesgitlemelidigimizi aýdyp bileris.

Öndüriji bilen wagt satuwyň esasyny düzýär, şeýlemi?

Öndüriji üçin esasy kriteriýa wagt. Kwartiranyň ýa-da belli bir maýa goýumynyň satylýan wagty. Kwartiralaryň satuwy ýer satyn almakdan başlanýandygy sebäpli, SEO çäreleri PR bölümi tarapyndan ýerine ýetirilýär, ýöne wezipeli adamlar tarapyndan däl.

Näme üçin? Sebäbi ilkinji ýatlamalar analogda ýa-da elektron metbugatda peýda bolýar, bu bolsa döredijiniň maýa goýumynyň başlanandygyny aýdyň görkezýär. Bu bolsa öz gezeginde SEO hünärmenleri üçin eýýäm "gaty giç" diýmekdir.

Algoritmler we Google-yň özi şeýle haýal işleýär welin, zerur maksadymyza ýetmek üçin:
Mundan başga-da, maýa goýumlarynyň gizlinligi bilen baglanyşykly çäklendirmeler (mysal üçin, berlen emläk üçin tender dowam edýär) SEO hünärmenleriniň işe ir başlamagyna päsgel berýär.Ynha, SEO oýnamagy başarmaly bolany üçin, ähli meseleler Jemgyýetçilik bilen gatnaşyklar bölümine akýar. PR bölümi aşakdaky zatlar barada alada etmeli:
Şonuň üçin SEO eýýäm PR tapgyrynda işlemeli we diňe oňa ideg etmeli.

Näme üçin SEO-da wagt haýal we bu barada näme edip bolar?

SEO hünärmenleri top10-a girmek üçin näçe günüň gerekdigini görkezýän gözlegler geçirdiler, ýagny top50-de eýýäm bar bolan (şeýlelik bilen ýerleşdirilen) we top10-a girmek üçin güýçlendirilip bilinjek açar sözleriň 1-10 pozisiýasy.

Gozgalmaýan emläk pudagynda 87 gün gerek. Housingaşaýyş jaý pudagy, sosial pudak üçin 101 gün we 133 gün hasaplanýar. Näme üçin bu 3 pudagy görkezýärin? Ösüş bazarynda biri-biri bilen baglanyşykly bolany üçin: ýaşaýyş jaý gurluşygy, durkuny täzelemek we öý esbaplary, belli bir segmentiň potensialy ýa-da meşhurlygy belli bir sosial portfeliň baýlygyna, ýagny sosial şertlere baglydyr.

Aboveöne ýokardaky statistika eýýäm bar bolan portallara degişlidir, şonuň üçin diňe şu çaklama esaslanyp, köp ýyl bäri bazara çykan işläp düzüjiniň web sahypasyndaky maýa goýumlaryny suratlandyrmalydyrys. SEO nukdaýnazaryndan, birnäçe wagt bäri bar bolan portallardaky täze mazmun indi özüni has çaltlaşdyrýar, ýagny azyndan 87 günden soň ýokardaky statistiki maglumatlary ulanýar.

Netijelere gaty köp garaşmaly bolanymyz üçin, işläp düzüjiniň ýerleşişine maýa goýmagyň manysy barmy?

Berlen maýa goýumlary üçin materiallary çap etmek tapgyrynda, PR bölüminiň maýa goýumlary ýa-da (we) döredijiniň web sahypasyna baglanyşyklary bolan makalalary çap edýändigine göz ýetirýäris, bu web sahypalarynyň birini ýa-da ikisini hem ýerleşdirýän işler bolar. Şonuň üçin SEO hakda şeýle irki döwürde alada etmeli.

Öndüriji bilen işleýän ähli web sahypalarynyň SEO potensialyny döredeniňizde bu ilkinji we esasy düzgün.

Ikinji düzgün, işläp düzüjiniň web sahypasynyň ýerleşdirilmegi - PR bölümi bilen maslahatlaşyp, organiki netijelere uzak möhletli täsir etjek üznüksiz proses. Esasan döredijiniň ady we işiniň ugurlary bilen baglanyşykly sözlemler üçin.

Iň köp baha berjek açar sözler, döredijiniň ady, "dörediji" sözi we işleýän şäheri. Mundan başga-da, bu pursatda ýerli ýerleşişi ýerine ýetirmek zerurlygy ýüze çykýar. Teklip agregatlarynyň peýda bolýan esasy sözlemlerine itergi bermek zerurlygy ýok.

Rememberatda saklamaly üçünji düzgün, maýa goýumlary ýerleşdirmek üçin aýratyn sahypa bolanda görülmeli ädimlerdir.

SEO nukdaýnazaryndan ýapylansoň, maýa goýum sahypasy bilen näme etmeli?

Makalanyň başynda maýa goýumlarynyň aýratyn web sahypasy bolup biljekdigini we maýa goýumlary baradaky maglumatlaryň döredijiniň web sahypasynda hem bolup biljekdigini ýazdym. SEO nukdaýnazaryndan diňe mazmunyň üýtgeşikdigini üpjün etmek zerur, sebäbi mazmun köpeldiler.

Kannibalizasiýa iki domeniň arasynda ýüze çykar, ýöne bu mesele däl, sebäbi müşderiniň maýa goýumlaryna ýetmek üçin iki ýolumyz bar. Diňe iki netijä maýa goýmak bilen baglanyşykly jümle bilen iş salyşýarys.

Maýa goýumlary tamamlanan ýa-da tamamlanmaga ýakyn bolan ýagdaýynda we dörediji web sahypasyny ýok etmek kararyna geleninde, SEO ak reňkde bolýar. Web sahypasyny ýapmagyň we toplanan SEO potensialyny ulanmagyň usuly barada ünsli pikirlenmeli.

Aýry-aýry web sahypalarynyň ýerleşdirilmändigine garamazdan (çaklamalarymy aýtdym), henizem SEO potensialy bar. PR bölümi, maýa goýumlary barada maglumatlary çap etmek bilen, web sahypasy hökmünde bu maýa goýumlaryna baglanyşyklaryň döremegine sebäp boldy.

Öndürijiniň ýerleşişi üçin açar sözler

Aboveokarda belläp geçişim ýaly, ýerleşiş prosesi üçin açar sözleri dogry saýlamak üçin, niýetimizi barlamaly we Google gözleg motorynda haýsy netijeleri alýandygymyzy barlamaly. Bu iş, takmynan on söz üçin bir sagat alar, ýöne berlen sözleriň iş nukdaýnazaryndan manylydygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemäge mümkinçilik berer.

The Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli her bir saýlanan açar söz barada düýpli gözleg geçirip bilersiňiz, muny etmäge kömek edip biler.Hakykatdanam, bu gural esasan köne mekdep SEO-lary ýa-da iri onlaýn kärhanalar üçin SEO bilen iş salyşýanlar tarapyndan tanalýar. Bu gural esasan islendik sahypanyň görnükliligini ýokarlandyrmak üçin ulanylýar. Munuň kömegi bilen, beýleki zatlar bilen bir hatarda, möhüm sözlemleri çuňňur gözlemek, şeýle hem web sahypamyza alyp barýan baglanyşygyň dofollow ýa-da nofollow atributynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamak mümkindir. Şeýle hem, gural, mahabat strategiýasyny we has köp traffik döredýän açar sözlerini bilmek üçin bäsleşigi seljermäge mümkinçilik berýär.

Söz: dörediji + şäher/etrap. Öndürijiniň ady. Öndürijiniň ady + şäher/etrap

Bular iň islenýän açar sözler we hemişe üns merkezinde bolmaly

Maýa goýumyň ady

Bu ýagdaýda ýeke-täk päsgelçilik, adyň betbagt saýlanmagy bolup biler, meselem, restoranyň ady (men bu waka bilen tanyşdym), soňam köfte bolup biler, sebäbi 1-nji restoran alýar köp organiki traffik

Öndürijiniň ady + maýa goýum ady

Öndürijiniň ady we maýa goýumlary sebäpli islenýän açar sözler


"Iki otagly kwartiralar" + şäher + etrap + sebit ýaly organiki açar sözler

Bu ýerde Google-yň organiki netijelerde görkezýänlerini barlamaly. Bular agregator görnüşli portallar bolsa, açar sözden geçmegi maslahat berýärin. Kartalarda çeňňegiň görkezilmegi sebäpli şeýle netije dörediji üçin gyzykly bolup biler.


Öndürijini ýerli, ýagny belli bir şäherde ýerleşdirmek

Reýting bilen baglanyşykly ähli prosesleriň möhüm tarapy, belli bir şäherdäki Google kartalarynda "dörediji" sözi bilen sözlemleri ýerleşdirmek, mysal üçin "dörediji London"

Gysgaça mazmun

Sözümiň ahyrynda, döredijiniň ýerleşişine ýakynlaşanda aşakdaky dört zady belläsim gelýär:
SEO we web sahypasyny mahabatlandyrmak temasy barada has giňişleýin öwrenmek zerur bolsa, sizi görmäge çagyrýarys Semalt blogy.
send email