“Semalt” bilen “YouTube SEO”: Iň ýokary reýtinge 8 ädimHas köp kompaniýa YouTube-ny ​​mazmun marketingine birleşdirýär. Munuň bir sebäbi bar: Google-dan başga-da ulanyjylar gözleg soraglaryna jogap almak üçin wideo platformasyna barha köp ýüz tutýarlar.

Klassiki mahabat bilen ulanyjylary “YouTube” -a basmaga itergi berip bilmersiňiz. Has dogrusy, goşmaça gymmaty bolan gyzykly mazmun gerek. Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda YouTube-a her minutda 500 sagat töweregi täze wideo mazmuny ýüklenýär. Diýmek, bäsdeşlik uly. Şeýlelik bilen, “YouTube” -da öz işiňizi mahabatlandyrmak isleýän bolsaňyz, bu makala size degişli!

Şeýlelik bilen, wideolaryňyza basmak we öwürmek üçin çuňňur gollanmamyzda YouTube-da SEO-ny nädip çözmelidigini görkezeris.

YouTube SEO näme üçin beýle möhüm?“YouTube” gözleg motory bilen sosial media kanalynyň garyndysy. Ulanyjylar düşündiriş ýa-da görkezmeler ýaly platformada maglumat gözläp bilerler, şeýle hem kanallara ýazylyp, wideolary halaýarlar we teswir edip bilerler. Angliýada häzirki wagtda 47 million töweregi ulular “YouTube” -dan peýdalanýarlar. Bu, ony internetdäki şekilleri herekete getirmek üçin iň möhüm platforma edýär. Esasy kompaniýa Google, SERP-lerinde YouTube wideolaryny hasam görkezýär. Iş ýüzünde, bu “YouTube” bilen aragatnaşygyňyzy ep-esli artdyryp boljakdygyny aňladýar. Webde ýokary organiki görüniş döredýär we has köp basylýar - netijede has köp satuw.

Üstünlikli YouTube SEO: Ine

Ilki bilen, YouTube wideolary gözleýän motor. (Öne (korporatiw) wideolaryňyz bilen ýokary görnükliligi nädip gazanyp bilersiňiz? Bu zatlardan habarly bolmalysyňyz: YouTube SEO, Google-da bilşiňiz ýaly klassiki SEO-dan tapawutlanýar. Şonuň üçin 8 ädimde platformada görnükliligiňizi çalt artdyryp boljak görkezmeleri taýýarladyk.

1. Esasy söz gözlegleri

Google-da bolşy ýaly, jikme-jik açar söz gözlegleri hem YouTube-da aýrylmazdyr. Bir tarapdan, tomaşaçylaryň ünsüni özüne çekmek üçin ýokary gözleg göwrümi bolan açar sözlere bil baglap bilersiňiz. Beýleki tarapdan, käbir pudaklarda esasy açar sözlere bil baglamak peýdaly bolup biler. Onda wideolaryňyz üçin dogry açar sözleri nädip tapyp bilersiňiz?

SEO gurallaryny ulanyň: Degişli adalgalary tapmak üçin ulanyp boljak açar söz gurallary diňe Google üçin elýeterli däl. Onlaýn Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli gural, mysal üçin, Google, Amazon we YouTube ýaly platformalarda haýsy açar sözleriň traffigi herekete getirýändigini görkezýär. Şonuň üçin dogry açar sözleri tapmaga kömek edip biler. Mundan başga-da, açar sözleriň ýerlikliligi barada ähli zerur maglumatlary berýär. Bu guralyň 14 günlük mugt synag wersiýasy bar.“YouTube” awtomatiki usulda ulanyň: Google ýaly, YouTube hem gözleg maskasyna ulanyjylaryň köplenç girýän sözlerini teklip etmek üçin awtomatiki usulda ulanylýar. Şonuň üçin gözlegde dürli degişli sözleri ýazyň we YouTube-dan teklipleri ýygnaň. “YouTube” -y mümkin boldugyça aç-açan teklipler döretmek üçin gözleg sözünden öň ýa-da soň ýyldyz belgisini hem girizip bilersiňiz. “YouTube” muňa “ýabany kartoçka” hökmünde düşünýär we bu adalga degişli köp dürli açar sözleri hödürleýär.

Bäsleşigi derňäň: Bu ilkinji iki ädim bilen, adatça açar sözleriň uzyn sanawyny döredip bilersiňiz. Maksatlaýyn toparyňyz üçin haýsy adalgalaryň aýratyn degişlidigini kesgitlemek üçin bäsleşige göz aýlaň. Mysal üçin, bäsdeşleriň adynda haýsy adalgalary ulanýandygyny we wideo üçin düşündiriş tekstinde haýsy açar sözleriň bardygyny barlaň.

Mundan başga-da, açar sözleriňizi synag hökmünde Google-a girizmeli. Adatça, Google size YouTube wideo döretmek bilen baglanyşykly açar sözleri tapmaga rugsat bermeýär. Şeýle-de bolsa, gözleg netijelerinde belli bir möhletde wideolar ýüze çyksa, olar bilen beýleki möhüm açar sözleri tapyp bilersiňiz. Adynda ulanylýan sözlere aýratyn üns beriň.

2. qualityokary hilli mazmun dörediň

Diňe içgysgynç ýa-da mahabatly “YouTube” wideolary basylma ýa-da kanagatlanarly tomaşa wagty almaýar. “YouTube” -a wideolaryňyzyň gowy tertipde bolmalydygyny görkezmek üçin ýokary hilli mazmun bolmaly. Wideo üçin maksadyňyz elmydama olary halanmak, paýlaşmak we teswir bermek bolmaly. Wideoňyz abonentleri gazanmaly. “YouTube” üçin bular ýokary hilli möhüm görkezijilerdir. Muny nädip dolandyryp bilersiňiz?

3. Wideoňyzy meýilleşdiriň“YouTube” wideolarynyň köpüsi öz-özünden görünse-de - professional klipler jikme-jik taýýarlanýar. Şonuň üçin wideolaryňyzyň mazmunyny sözlem bilen ýazmaly. Bu, esasanam, görkezmeler ýa-da düşündirişler döredýän bolsaňyz ulanylýar. Bular her söz bilen düşnükli bolmaly. Bu, tomaşaçylaryň daşlaşmazlygyny üpjün etmegiň ýeke-täk usulydyr.

Ünsüňizi özüne çekiji başlangyç ediň

Wideonyň ilkinji 10-15 sekundynda maksatly toparyň tomaşa etmegini dowam etdirjekdigini ýa-da ýaryşa basjakdygyny kesgitleýär. Şonuň üçin adyň we düşündirişiň wada berlenini derrew görkezýän başlangyç etmeli. Wideoda şahsy görnüşde çözmek isleýän mowzugyňyzyň ýa-da meseläňiziň merkezine giriň we oňa nähili çemeleşjekdigiňize gysgaça göz aýlaň. Şeýlelik bilen ulanyjylar nämä garaşmalydygyny bilýärler. Netije: yzarlaýarlar.

Dogry wideo uzynlygyny saýlaň

Qualityokary hilli wideo dogry uzynlykdyr. Sebäbi: Bir tarapdan, ulanyjylara dogry maglumat mazmunyny hödürlemeli. Munuň manysy: Wideoda möhüm maglumat ýok bolmaly däldir. Gyrymsylygyň töwereginde urmaly däl.

“YouTube” wideosynyň näçe wagt bolmalydygy mowzuga baglydyr. Fransuz tost sapagy birnäçe minut alyp biler. Beýleki tarapdan, üstünlikli onlaýn marketing strategiýasy üçin gollanma 20 ýa-da 30 minut dowam edip biler.

SEO nukdaýnazaryndan ulanyjylar wideo näçe uzak görseler (tomaşa wagty), reýting üçin şonça gowy. “YouTube” diňe bir aýratyn wideolaryň görkeziliş wagtyny däl, eýsem tutuş kanalyň wagtyny hem göz öňünde tutýar. We: oýnamak wagty diňe tomaşa edilen minutlary aňlatmaýar. Şeýle hem görnüşleriň önümini we ortaça sagat wagtyny suratlandyrýar. “YouTube” hasabynda tomaşaçylaryň saklanmagyna “Analitika”, soňra bolsa “Wagt wagty” bölüminde seredip bilersiňiz.

4. Hünär derejesinde öndürmek

Qualityokary hilli wideo diňe bir özüne çekiji mazmuna eýe bolman, eýsem ajaýyp görünýär. Şonuň üçin professional esbaplar bilen wideo döretmäge çemeleşmeli. Kameradan ýa-da güýçli smartfondan başga-da, mikrofony, üçburçlygy we ýeterlik yşyklandyryşy hem öz içine alýar.

Wideony baplara bölüň

Ulanyjylar nämä garaşmalydygyny bilmek isleýärler. Şonuň üçin başda wideodaky bir mowzuga haýsy ädim ätjekdigiňize gysgaça syn bermeli däl. Şeýle hem, ulanyjylara wideodaky degişli nokada göni bökmäge rugsat bermeli. Sebäbi: Belki, ulanyjy diňe wideonyň belli bir bölegi bilen gyzyklanandyr. Munuň üçin size baplar gerek.

“YouTube” indi köp wideo üçin awtomatiki usulda bölüm döredýär. Şeýle-de bolsa, muňa bil baglamaly dälsiňiz. Wideony elmydama aýratyn, manyly bölümlere bölüň. Aýry-aýry bölümlere diňe “YouTube” -daky ulanyjylar üçin däl, “Google” -yň gözleg netijelerinde hem girip bolýar. Netije: Ulanyjylar gysga wagtda klipleriňize göz aýlaýarlar. “YouTube” hem muňa üns berýär we has ýokary dereje bilen sylaglaýar.

Subtitrleri wideolara birleşdiriň

“YouTube” ähli wideolar üçin awtomatiki usulda subtitrleri döredýär. Şeýle-de bolsa, bulara-da bil baglamaly däl. Sebäbi: Terjimelerde köplenç köp ýalňyşlyklar bar. Şonuň üçin mazmunyňyzyň transkripsiýasyny özüňiz dörediň. Wideoňyz üçin skript goýanyňyzdan soň, onuň bilen hiç zat etmeli dälsiňiz. Ondan soň etmeli zadyňyz, subtitrleri goýmak. Siziň peýdanyňyz: Subtitrler mazmunyňyzy has uly maksat topary üçin gyzykly edýär. Bu basylmalary köpeldýär we şeýlelik bilen reýtingi ýokarlandyrýar.

Mazmunyňyzdaky ähli açar sözleri elmydama ulanmagy unutmaň. Sebäbi: Subtitrleri goýsaňyz, YouTube we Google ikisi hem mazmunyňyzyň käbir gözleg sözleri üçin degişlidigini ykrar ederler.

5. Ady we beýany optimizirläňWeb sahypalarynda bolşy ýaly, YouTube wideoýazgylarynda wideo üçin at we düşündiriş goýup bilersiňiz. Şeýlelik bilen, ulanyjylar wideodaky gözleg soraglaryna jogap tapandygyňyzy duýmalydyrlar. Bu görkezmelere üns beriň:

Adyň optimizasiýasy

Kiçi suratyň gapdalynda, ulanyjylaryň wideo bilen ilkinji gatnaşygy. Esasy açar söz şu ýerde görünmeli. Briggsbiniň geçiren gözleginde, ýokary derejeli wideolaryň 90 göteriminden gowragynyň adynda maksatly açar sözüň azyndan bir böleginiň bardygyny ýüze çykardy.

Mundan başga-da, adyň 100 simwoldan köp bolmaly däldir. Otherwiseogsam, gözleg netijelerinde YouTube adyny keser. Netijede, ulanyjylar köplenç wideodan nämä garaşmalydygyny bilenoklar. Üstesine: ünsi özüne çekýän at ýazyň. Badaramaz manyly ýa-da içgysgynç sözli atlar gözleg netijelerinde ýitýär.

Beýan etmäniň optimizasiýasy

Wideoňyzy suratlandyrmak üçin 5000 simwol bar. Emma: Diňe 120 simwol gönüden-göni görünýär. Galanlary diňe ulanyjylar degişli basylanda ýüze çykýar. Şonuň üçin iň möhüm maglumatlary - mazmun tablisasy ýa-da web sahypasyna baglanyşyk ýaly ilkinji 120 simwolyň aşagynda goýuň. Beýanatda möhüm uzyn guýruk we ikinji derejeli açar sözleri öz içine alýandygyňyza göz ýetiriň.

6. SEO belliklerini ulanyň

Bellikler wideolara kontekst bermäge mümkinçilik berýär. Soňra “YouTube” wideonyň gidýän mowzugyna has gowy düşünýär. Bu, gözleg netijelerinde we bir mowzukda has köp wideo hödürleýän sanawlarda wideolary has gowy tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär. Şonuň üçin bellikler üçin wideony iň gowy suratlandyrýan açar sözleri we sözlemleri ulanyň. Şeýle hem belliklerde umumy ýalňyş ýazgylary ýerleşdirip bilersiňiz.

7. Özüne çekiji kiçijik surat ulanyň

Wideonyň äheňini görkezýän kiçijik surat ulanyň. Güýçli ýazmak we reňkli emojiler, meselem, ulanyjylara wideonyň gaty gyzyklydygyny we mazmunynyň çynlakaý däldigini görkezýär. Düşünjeli, has ätiýaçly dizaýny bolan kiçijik surat çynlakaý goşant goşýar. A. laýyk kiçijik surat basmagyň tizligini ýokarlandyrýar - we wideo we kanalyň näderejede möhümdigini YouTube-a görkezýär.

8. Wideony ýaýratyňWideo taýýar. SEO üçin optimallaşdyryldy. Indi wideonyň başyndan köp gezek basylmagy möhümdir. Sebäbi: Bir klipiň hit boljakdygyna ilkinji 24-den 48 sagadyň dowamynda karar berilýär. Munuň ähtimallygyny ýokarlandyrmak üçin ähli umumy kanallar arkaly wideo ýaýratmaly. Bular, mysal üçin:

Habar býulletenleri

Ilkinji 48 sagadyň dowamynda abonentleriňize kanalyňyzda täze klip yglan ediň. Şeýlelik bilen, az iş bilen işiňiz üçin köp üns alarsyňyz.

“Facebook”

“Facebook” henizem iň uly sosial ulgam bolup durýar. “YouTube” dünýädäki iň möhüm wideo platformasydyr. Şonuň üçin “YouTube” wideolaryňyzy “Facebook” -a ýerleşdirmek bilen, internetde iň köp görünip bilersiňiz. Şeýlelik bilen, MOZ-yň gözleginde “Facebook” -yň wideo mahabaty üçin iň oňat warianty bolup biljekdigi baradaky netijä gelmegi geň däldir.

Twitter

“Facebook” -a degişli zat “Twitter” -e hem edil şonuň ýaly degişlidir. “Twitter” -iň özi wideolaryň gatnaşyga itergi berýändigini öňe sürýär. Gysga habar hyzmatynda paýlaşylan wideolar üçin sanlar hem muny tassyklaýar: ýokary derejede seredilýär.

LinkedIn

LinkedIn, ulanyjylaryň has köp meşgullanýan - köp sanly sosial mediýa garanyňda has köp meşgullanýan webdäki kanallaryň biridir. Sebäbi: Bu olaryň hünär geljegi barada. Şonuň üçin LinkedIn-de ulanyjylaryň ýokary derejesinden peýdalanyň we wideolaryňyzy platformada çap ediň.

YouTube SEO-da netije

Tehniki nukdaýnazardan seredeniňde, “YouTube” kanaly üçin SEO ýönekeýdir: adyny, beýanyny we belliklerini optimallaşdyrýarsyňyz we şonuň üçin iň möhüm faktorlary eýýäm öz içine aldyňyz. Iň uly kynçylyk, tomaşaçylary wideolary halamak, teswir bermek we paýlaşmak üçin mazmun bilen çekmek. Mundan, “YouTube” haýsy kanallaryň ulanyjylar üçin hakykatdanam möhümdigini alýar. Tehniki SEO faktorlary bilen bilelikde wideo we YouTube kanalynyň reýtingde nirede gutarýandygyny platforma çözýär.

Şonuň üçin elmydama ýokary hilli standartlar bilen wideolara ýakynlaşyň. Diňe surat we ses hili dogry bolmaly däl. Akylly sözler, baplara bölmek we subtitrler klipiň hakyky hit bolmagyna kömek edip biler we şeýlelik bilen kompaniýanyňyza köp üns çeker.

SEO mowzugy we web sahypasyny mahabatlandyrmak barada has giňişleýin öwrenmek zerur bolsa, sizi görmäge çagyrýarys Semalt blogy.send email